دانشگاه شهید بهشتی

آثار بحران کرونا بر امنیت شغلی در قراردادهای کار

تاریخ انتشار: 1399/02/13 02:03 ب.ظ

آثار بحران کرونا بر امنیت شغلی در قراردادهای کار.jpeg

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: آثار بحران کرونا بر امنیت شغلی در قراردادهای کار
منبع خبر دانشکده حقوق
تعداد مشاهده: 657
اخبار : آثار بحران کرونا بر امنیت شغلی در قراردادهای کار
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی