دانشگاه شهید بهشتی

شماره پنجم فصل نامه خبری حقوقی ​خبرنامه عدالت کیفری

تاریخ انتشار: 1398/10/17 10:46 ق.ظ
 

​خبرنامه عدالت کیفری

گروه حقوق جزا و جرم شناسی

دانشکده حقوق

دانشگاه شهید بهشتی

فصل نامه خبری حقوقی

سال دوم/ شماره پنجم/ پاییز 1398

دانلود​

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: شماره پنجم فصل نامه خبری حقوقی ​خبرنامه عدالت کیفری
منبع خبر دانشکده حقوق
تعداد مشاهده: 798
اخبار : شماره پنجم فصل نامه خبری حقوقی ​خبرنامه عدالت کیفری
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی