دانشگاه شهید بهشتی

انجام کار دانشجویی در اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان

تاریخ انتشار: 1398/06/12 02:31 ب.ظ
اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان در نظر دارد جهت انجام مطالعات تطبیقی مرتبط با این حوزه، از همکاری تعدادی دانشجویان دکتری یا کارشناسی ارشد در قالب کار دانشجویی استفاده نماید. تسلط به زبان انگلیسی الزامی است.
لازم است متقاضیان رزومه خود را به آدرس الکترونیک این اداره به نشانی elite@mail.sbu.ac.ir ارسال نمایند.


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: کار دانشجویی، اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان
منبع خبر معاونت آموزشی- اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان
تعداد مشاهده: 512
اخبار : انجام کار دانشجویی در اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی