دانشگاه شهید بهشتی

ثبت نام اینترنتی درخواست خوابگاه ویژه دانشجویان غیر شمول99-98

تاریخ انتشار: 1398/06/05 02:19 ب.ظ

​نظر به درخواست تعدادی از دانشجویان فاقد ضوابط اسکان مطابق مقررات صندوق رفاه دانشجویان (شبانه، بومی و پردیس) و همچنین دانشجویان مقطع کارشناسی فاقد شرایط مندرج در دفترچه های انتخاب رشته (فاقد تراز علمی) که به آنان خوابگاه تعلق نمی گیرد، معاونت دانشجویی علیرغم محدودیت های موجود تمام تلاش خود را بکار بسته تا برای رفاه حال ایندسته از دانشجویان با استفاده از حداکثر ظرفیت های خوابگاه نسبت به حل مشکل اقدام نماید، بنابراین دانشجویان غیر شمول خوابگاه در صورت تمایل می توانند جهت ارائه درخواست خوابگاه ازتاریخ 6 / 6 / 98 لغایت 14 / 6 / 89 به وبگاه اینترنتی دانشگاه مدیریت خدمات دانشجویی مراجعه و ضمن تکمیل فرم ویژه ثبت نام خوابگاه – دانشجویان غیر شمول نسبت به ارائه درخواست خود اقدام نمایند. بدیهی است پس از جمع آوری درخواست ها و حسب ظرفیت های موجود نسبت به تخصیص خوابگاه اقدام و نتیجه از طریق وبگاه اینترنتی دانشگاه اطلاع رسانی خواهد شد.


تذکر 1 : ارائه درخواست فقط از طریق تکمیل فرم ثبت نام اینترنتی و در زمان مقرر فوق الذکر مقدور می باشد لذا شایسته است از مراجعه حضوری و ارائه درخواست بصورت کتبی خوداری گردد.

تذکر 2 : تکمیل فرم درخواست صرفا" بمنزله ارائه درخواست خوابگاه بمنظور جمع آوری اطلاعات و آمار متقاضیان تلقی گردیده و هیچگونه حقی برای واگذاری خوابگاه ایجاد نمی نماید.


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: فرم درخواست خوابگاه دانشجویان غیر شمول
منبع خبر معاونت دانشجویی- مدیریت خدمات دانشجویی
تعداد مشاهده: 1,650
اخبار : ثبت نام اینترنتی درخواست خوابگاه ویژه دانشجویان غیر شمول99-98
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی