دانشگاه شهید بهشتی

آیین نامه تحصیل همزمان در دو رشته ویژه دانشجویان استعداد درخشان

تاریخ انتشار: 1398/06/02 02:45 ب.ظ
Sorosh-Icon
کلید واژه ها: تحصیل همزمان، دو رشته ای
منبع خبر معاونت آموزشی- اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان
تعداد مشاهده: 3,291
اخبار : آیین نامه تحصیل همزمان در دو رشته ویژه دانشجویان استعداد درخشان
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی