دانشگاه شهید بهشتی

برگزاری دومین جلسه کمیته اخلاق در پژوهش زیستی در سال 1398

تاریخ انتشار: 1398/04/30 02:27 ب.ظ
دومین جلسه کمیته اخلاق در پژوهش زیستی در سال 1398 در روز شنبه مورخ 98/04/29 با حضور دکتر پوراعتماد، دکتر هوانلو، دکتر رجبی مهام، دکتر راسخ و دکتر مرقاتی خویی و خانم ها دکتر علی احمدی و ترانه کوهستانی برگزار شد و 26 پرونده از واحدهای دانشگاه شهید بهشتی و خارج از دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت. لازم به ذکر است که مساله مهم در تمامی طرح های پژوهشی فقدان بیمه پژوهشگر و آزمودنی ها بوده که بسیار مخاطره آمیز است.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: پژوهشکده علوم شناختی، کمیته اخلاق در پژوهش زیستی
منبع خبر پژوهشکده علوم شناختي و مغز
تعداد مشاهده: 1,875
اخبار : برگزاری دومین جلسه کمیته اخلاق در پژوهش زیستی در سال 1398
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی