دانشگاه شهید بهشتی

ﺑﺮﮔﺰاري ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان "ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻗﺎره اي در ﮐﺎم ﻓﺮوراﻧﺶ"

تاریخ انتشار: 1398/03/01 09:49 ق.ظ

 

باهمکاری ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم زﻣﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ و ﻫﻤﮑﺎري دﻓﺘﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺒﺎدﻻت آﮐﺎدﻣﯿﮏ آﻟﻤﺎن در تهران در روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ 15 اردﯾﺒﻬﺸﺖ ماه سال 1398، کارگاه آموزشی با عنوان "پوسته قاره ای در کام فرورانش" با حضور اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺌﺖ علمی، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن، داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ، ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﯿﻦ شناسی کشور و دو استاد و پژوهشگر آلمانی ﭘﺮوﻓﺴﻮر اﮐﺴﻞ اﺷﻤﯿﺖ Axel Schmitt  از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎﯾﺪﻟﺒﺮگ و دﮐﺘﺮ ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﻨﺎ ﮔﻮﻧﺘﺮ  Christina Gunter  از دانشگاه پتسدام در ﻣﺤﻞ ﺳﺎﻟﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم زﻣﯿﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

در این کارگاه یک روزه 9 سخنرانی پیرامون یافته های جدید در زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮان، ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻧﻈﺮي ﻓﺮو راﻧﺶ،  ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎي دگرگونی فشار بالا  در زون های فرورانش و پیدایش اکلوژیت، و آشنایی با شیوه های تجزیه دستگاهی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪ و با استقبال شرکت کنندگان روبرو شد. در پایان طی یک نشست با عنوان بحث آزاد این فرصت فراهم شد تا دانشجویان پرسش هایی را با اساتید مطرح  و از چالش های پیش رو در پژوهش دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی صحبت کنند.

 

subduction1.jpg

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻗﺎره اي در ﮐﺎم ﻓﺮوراﻧﺶ
منبع خبر دانشکده علوم زمین
تعداد مشاهده: 3,199
اخبار : ﺑﺮﮔﺰاري ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان "ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻗﺎره اي در ﮐﺎم ﻓﺮوراﻧﺶ"
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی