دانشگاه شهید بهشتی

ارائه سمينار دانشجويان کارشناسی ارشد مهندسی زلزله و مديريت سوانح طبیعی

تاریخ انتشار: 1397/11/15 07:39 ب.ظ

دانشجويان کارشناسی ارشد رشته های مهندسی زلزله و مديريت سوانح طبيعی که درس  سيمنار را در نيمسال اول سال تحصيلی 97-98 اخذ کرده اند، ضروری است که ارائه شفاهی سمينار را از ساعت 14 روز يکشنبه مورّخ  97/11/28 در محل اتاق سمينار دانشکده مهندسی عمران، آب و محيط زيست برگزار کنند.

حضور کليه دانشجويان مربوطه در جلسات ارائه الزامی می باشد.

 

مدير گروه سازه و زلزله

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: سمينار، دانشجويان کارشناسی ارشد، مهندسی زلزله و مديريت سوانح طبیعی
منبع خبر دانشکده مهندسی عمران ،آب و محیط زیست پردیس شهید عباسپور
تعداد مشاهده: 2,094
اخبار : ارائه سمينار دانشجويان کارشناسی ارشد مهندسی زلزله و مديريت سوانح طبیعی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی