دانشگاه شهید بهشتی

چهل و دومین شماره از نشریه آیینه خرد را ورق بزنید

تاریخ انتشار: 1397/11/03 01:59 ب.ظ

در چهل و دومین از شماره از خبرنامه روابط عمومی دانشگاه (آئینه خرد) خواهید خواند:

 گفتگوی ویژه (صفحه 6

یادداشت ویژه (صفحه 7)؛

فرهنگی اجتماعی (صفحه 8)؛

پژوهش و فناوری (صفحه 9)؛

دانشگاه در آئینه رسانه (صفحه 11)؛

انتصابات (صفحه 11)​

آیینه خرد42.jpgآیینه خرد42.jpg

برای مطالعه نشریه آیینه خرد، لطفاً فایل زیر را بارگذاری نمایید.

SBU_Weekly_NO42.pdfSBU_Weekly_NO42.pdf

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: آیینه خرد، شماره چهل و دو
منبع خبر روابط عمومي
تعداد مشاهده: 257
اخبار : چهل و دومین شماره از نشریه آیینه خرد را ورق بزنید
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی