دانشگاه شهید بهشتی

انعقاد تفاهم نامه معاونت دانشجویی و دانشکده تربیت بدنی

تاریخ انتشار: 1397/09/11 10:43 ق.ظ
طی مراسمی تفاهم نامه معاونت دانشجویی و دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی منعقد شد. دکتر  حاج جباری معاون دانشجویی دانشگاه از طرح در حال اجرایی پایش سلامت بازدید کردند. در حاشیه این بازدید که دکتر حسینی رئیس مرکز تربیت بدنی و دکتر فارسی رئیس دانشکده تربیت بدنی حضور داشتند تفاهم­نامه معاونت دانشجویی و دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی با هدف راه­اندازی و واگذاری اجرای پایش تندرستی و مشاوره ورزشی به دانشکده علوم ورزشی و تندرستی به مدت یکسال از تاریخ 97/7/1 لغایت 98/7/1 منعقد شد. در بخشی از این تفاهم­نامه آمده بود : حدود 8/4 میلیون نفر از جمعیت کشور را دانشجویان تشکیل می­دهند و در این بین بیش از 18 هزار نفر در دانشگاه شهید بهشتی در حال تحصیل هستند.  ﻧﻘﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻗﺸﺮ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎ و ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺘﺨﺼﺺ آﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. آﮔﺎﻫﯽ از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ، ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﺑﺪﻧﯽ، ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺪﻧﯽ، وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ، آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﺣﺮﮐﺘﯽ، ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ و ﻧﯿﻤﺮخ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ اﻓﺮاد اﺳﺖ. ﺑﺮﺧﻮداري از آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه آﻣﺎدﮔﯽ ﻗﻠﺒﯽ ﺗﻨﻔﺴﯽﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯽﺗﺤﺮﮐﯽ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ اﻓﺮاد و ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺳﻼﻣﺖﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﯾﮑﯽ از ﺿﺮورﯾﺎت ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺟﻬﺖﺑﺎﻻﺑﺮدن ﺑﻬﺮه روي و ارﺗﻘﺎء ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺳﺖ. در این راستا و با توجه به بند 8 صورتجلسه شورای ورزش دانشگاه مورخ 96/11/8 این تفاهم نامه فیمابین معاونت دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی به ریاست دکتر حاج جباری به عنوان کارفرما و دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی به ریاست دکتر علیرضا فارسی به عنوان مجری منعقد گردید. امید است با اتکال به خداوند متعال و همیاری کلیه دست اندرکاران ورزش در تحقق اهداف منظور شده در این تفاهم نامه توفیق حاصل گردد.
 
 

 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: تفاهم نامه - دانشجویی - دانشکده - تندرستی - ارزیابی - جسمانی
منبع خبر معاونت دانشجویی- مرکز تربیت بدنی
تعداد مشاهده: 1,632
اخبار : انعقاد تفاهم نامه معاونت دانشجویی و دانشکده تربیت بدنی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی