دانشگاه شهید بهشتی

Invited talk on: Incentive Regulation for Transmission Pricing and Investment

تاریخ انتشار: 1397/07/16 11:22 ق.ظ
Invited talk on:
Incentive Regulation for Transmission Pricing and Investment
 
By: Prof. Mohammad Hesamzadeh
Electricity Market Research Group (EMReG)
KTH Royal Institute of Technology

image.JPGimage.JPG

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی
تعداد مشاهده: 2,531
اخبار : Invited talk on: Incentive Regulation for Transmission Pricing and Investment
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی