دانشگاه شهید بهشتی

آشنایی با ثبت پتنت

تاریخ انتشار: 1397/03/07 03:17 ب.ظ
 

نظر به هماهنگی های انجام شده جهت برگزاری کارگاه "مقدماتی با ثبت پتنت" با همکاری "کانون پتنت ایران" خواهشمند است ترتیبی اتخاذ گردد مراتب به اطلاع اعضای محترم هجهت اطلاعات بیشتر به پیوست مراجعه فرمایید.

نامه 290.jpgنامه 290.jpg

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر مرکز مطالعات سنجش از دور
تعداد مشاهده: 1,786
اخبار : آشنایی با ثبت پتنت
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی