دانشگاه شهید بهشتی

سخنرانی خانم دکتر الناز صابری

تاریخ انتشار: 1396/12/19 01:54 ب.ظ

سخنرانی دکتر الناز صابری

موضوع:

 
Assessing Epigenetics Profiles in Cancer Samples Contaminated by Normal Cells

 

 
 

 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دانشکده علوم ریاضی
تعداد مشاهده: 2,302
اخبار : سخنرانی خانم دکتر الناز صابری
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی