دانشگاه شهید بهشتی

ابقای معاون آموزشی پژوهشکده فضای مجازی

تاریخ انتشار: 1396/11/04 08:42 ق.ظ

 دکتر سید حسن صدوق، رئیس دانشگاه شهید بهشتی در تاریخ 3/11/1396 طی صدور حکمی دکتر زیبا اسلامی را برای دو سال در سمت معاونت آموزشی پژوهشکده فضای مجازی ابقاء نمود.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر روابط عمومي
تعداد مشاهده: 613
اخبار : ابقای معاون آموزشی پژوهشکده فضای مجازی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی