دانشگاه شهید بهشتی

جدول زمانبندی مصاحبه متقاضیان دکتری تربیت بدنی ورودی 1396

تاریخ انتشار: 1396/03/13 11:14 ق.ظ

zaman mosahebeh.jpg


Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دانشکده علوم ورزشی و تندرستی
تعداد مشاهده: 2,736
اخبار : جدول زمانبندی مصاحبه متقاضیان دکتری تربیت بدنی ورودی 1396
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی