دانشگاه شهید بهشتی

تشکیل بنیاد مفاخر علمی _ پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی کشور

تاریخ انتشار: 1395/09/23 12:59 ب.ظ

به منظور شناسائی  و آشنائی و معرفی تاریخچه فعّالیّت های دیروز و امروز مفاخر علمی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در عصر حاضر،  طی دو جلسه در ماه های  آبان و آذر 1395 و با شرکت تنی چند از دانشمندان پیشکسوت و استادان و متخّصصان و مدیران و مشاوران علوم کشاورزی در زمینه های علمی مختلف، دکتر اسماعیل شهبازی استاد ترویج و توسعه در پردیس یک دانشگاه شهید بهشتی ، از سوی دکتر اسکندر زند معاون وزیر جهاد کشاورزی و ریاست سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی کشور به عنوان یکی از اعضای هفت نفرة شورای مرکزی بنیاد مفاخر علمی کشاورزی و منابع طبیعی کشور تعیین و منصوب شد.   متن حکم صادره با شماره 200/41820 وتاریخ 24/8/95  ،   به

قرار زیر است:

 تات2.jpg

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر پردیس علمی، تحقیقاتی زیراب
تعداد مشاهده: 2,917
اخبار : تشکیل بنیاد مفاخر علمی _ پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی کشور
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی