دانشگاه شهید بهشتی

اسامی اعضای هيئت علمی گروه فيتوشيمی و ظرفيت پذيرش دانشجوی دکتری

تاریخ انتشار: 1395/03/04 02:39 ب.ظ
رديف
 
نام استاد
 
زمينه تحقيقاتی
ظرفيت پذيرش دانشجو
1
 
دکتر پيمان صالحی
سنتز و نیمه سنتز ترکيبات طبيعی
2
2
 
دکتر عليرضا قاسم پور
 
 
-خالص سازی صنعتی ترکيبات طبيعی
- ارتقاء سيستم های اسپکترومتری جرمی
پروتئوميکس و متابولوميکس
2
3
دکتر حسن رفعتی
 
 
-نانو ذرات دارویی
-رهایش کنترل شده دارو
1
4
 
دکتر مهدی مريدی فريمانی
 
-جداسازی و تعيين ساختار
-ترکيبات طبيعی بر اساس
NMR
2

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی
تعداد مشاهده: 6,411
اخبار : اسامی اعضای هيئت علمی گروه فيتوشيمی و ظرفيت پذيرش دانشجوی دکتری
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی