دانشگاه شهید بهشتی

چاپ سوم کتاب حقوق سازمانهای بین المللی

تاریخ انتشار: 1394/04/02 03:37 ب.ظ
بدینوسیله چاپ سوم کتاب حقوق سازمانهای بین المللی با اصلاحات (روز آمد شدن) اضافات و ویرایش جدید در یک هزار و بیست (1020) صفحه تالیف آقای دکتر ابراهیم بیگ زاده استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی اعلام می گردد.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دانشکده حقوق
تعداد مشاهده: 3,268
اخبار : چاپ سوم کتاب حقوق سازمانهای بین المللی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی