هیجان با نور و لیزر
پرتو عادی و غیر عادی (اپتیک محیط های ناهمسانگرد)


پرتو عادی و غیر عادی 

 

وقتی که یک دسته پرتو به بلورهای دو شکستی میتابد، ممکن است دو باریکه خروجی ایجاد شود که می توان برای هر کدام از آنها یک ضریب شکست نسبت داد. پرتوی که آنرا پرتو عادی مینامیم، ضریب شکست و زاویه شکست آن در قانون اسنل صادق است و با تغییر زاویه تابش، ضریب شکست آن تغییر نمی کند. اما ضریب شکست پرتو غیر عادی ثابت نیست و با تغییر زاویه تابش, مقدار آن تغییر میکند (در راستای خاصی از بیضوی قرار می گیرد ). زاویه شکست و ضریب شکست پرتو غیر عادی در قانون اسنل صادق نیست.

یک محیط ناهمسانگرد مانند بلور کلسیت می تواند منجر به دوشکستی (و یا تأخیر سازی) شود. در صورتی که نمونه ای از این بلورها را روی کاغذ قرار دهید، دو تصویر مختلف را مشاهده خواهید کرد. در پدیده ی تأخیر سازی، قطعه یا بلور مورد استفاده در دو امتداد مختلف x و y ،ضرایب شکست متفاوتی دارد که در نتیجه ی آن رفتار نور در این دو راستای عمود بر هم متفاوت خواهد بود.

پرتوهای عادی و غیر عادی1.jpgبلورهای دوشکستی-کلسیت.png

پرتو عادی در واقع پرتوی است که با تغییر زاویه تابش ضریب شکست یکسانی را تجربه کند که در نتیجه قانون اسنل صادق خواهد بود ولی پرتو غیر عادی با تغییر زاویه تابش ضریب شکست از یک محور شروع و به محور دیگر ختم می شود. بدیهی است که این دو پرتو برای اینکه چنین ویژگی نشان دهند باید قطبشهای عمود برهم داشته باشند و این ویژگی منجر به کابرهایی در تولید نور قطبیده و شناسایی مواد می شود.

Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی