هیجان با نور و لیزر
میدان های میرا (اپتیک موجی)

 

میدان های میرا
وقتی پرتو نوری را از یک محیط غلیظ به محیطی رقیق می‌تابانیم، درصورتیکه زاویه پرتو تابش بیشتر از زاویه‌ی حد باشد، بازتاب کلی خواهیم داشت. در واقع هنگامی که بازتاب کلی رخ میدهد، مقدار بسیار ناچیزی از میدان الکتریکی نور طی بازتاب به صورت میرا به محیط بیرونی نفوذ میکند. بدین ترتیب اگر در محیط رقیقتر، جسمی را در اتصال نزدیک با آن نقطه قرار دهیم، این امکان پیش می‌آید که نور از آنجا نفوذ کرده و میدان میرا خارج شود. این ویژگی را هنگام شکل گیری  اثر انگشت خود در پشت لیوان آب شاهد هستیم. علی رغم ظاهر ساده ی این پدیده، روابط پیچیده‌ای نشان دهنده‌ی میرا بودن میدان در محل بازتاب کلی است. 

 

 

Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی