هیجان با نور و لیزر
مواد اپتیکی ناهمسانگرد (اپتیک محیط های ناهمسانگرد)
 
مواد اپتیکی ناهمسانگرد
برخی از مواد در مقابل تابش نور فرودی در جهت های مختلف، خواص اپتیکی متفاوتی از خود نشان می دهند به همین دلیل آنها را مواد اپتیکی ناهمسانگرد می نامیم. این مواد در حالت کلی، ممکن است جذبی و یا غیر جذبی باشند. در حالت جذبی، ضریب جذب ماده در دو راستای مختلف، متفاوت است و در حالت غیر جذبی،  مقدار ضریب شکست در این دو راستا تفاوت دارد.
حالت جذبی:  در این حالت ممکن است ضریب جذب ماده ناهمسانگرد در دو راستای مختلف عمود بر هم، متفاوت باشد. قطبشگرهای خطی معمول از این نوع هستند و در یک راستا میدان الکتریکی را جذب کرده و در راستای دیگر عبور می دهند. در حالت دیگر، ممکن است ضریب جذب ماده، برای دو قطبش  دایره ای چپ گرد و راست گرد متفاوت باشد.
حالت غیر جذبی: در اینجا ممکن است ضریب شکست ماده برای دو راستای عمود بر هم متفاوت باشد که اغلب مواد دو شکستی معمول و سلفون ها از این نوع هستند و یا اینکه ممکن است ضریب شکست برای دو قطبش راستگرد و چپگرد متفاوت باشد. به چنین محیط هایی، محیط فعال نوری گفته میشود مانند محلول آب قند.

 

Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی