هیجان با نور و لیزر
لیزر دیودی (ادوات اپتیکی و فوتونیکی)

 

لیزر دیودی
لیزر پوینتر و نیز لیزر استفاده شده در دیسک خوان ها و بسیاری لیزرها با کاربردهای متنوع از خانواده ی لیزرهای دیودی محسوب می گردند. این نوع لیزر در واقع گونه ی لیزری شده ی LED هائی است که در بسیاری از ادوات اپتیکی به کار می روند. لیزر دیودی ساختاری شبیه به LED دارد، با این تفاوت که ساختمان آن به نحوی طراحی شده است که نور خروجی ویژگیهای لیزر را داشته باشد. در واقع جمعیت وارونه که شرط  ایجاد گسیل تحریکی (لیزر) است در یک کاواک بسیار کوچک اتفاق می افتد.
این لیزرها معمولاً دارای ساختاری چند لایه ای هستند که یک لایه از آنها نور را گسیل می کند و به علت نازک بودن این لایه، پرتوهای نورانی واگرا، عمود بر سطح لایه ها، خارج می شوند. این ساختار باعث می شود تا خروجی لیزر دیودی در یک جهت واگرا شده و مقطع آن روی پرده نقش یک بیضی را نمایان سازد. سطح مقطع در جهت سطح واگرائی کمتری دارد که این امر نشاندهنده ی ضخامت بیشتر سطح در آن قسمت است. لیزرهای در دسترس ما از نوع تابش از لبه (edge_emit) می باشند، هر چند ممکن است لیزرهای دیگری نیز بر مبنای تابش از سطح ساخته شده باشند. لیزرهای دیودی در جهت قطر کوچک بیضی تا حد زیادی ( نه بطور کامل ) قطبیده اند. این همان جهتی است که میدان الکتریکی در راستای آن نوسان می کند و نشانگر بعد بزرگتر کاواک لیزر است.           
 
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی