هیجان با نور و لیزر
قطبش دایروی (اپتیک محیط های ناهمسانگرد)

 

قطبش دایروی
 
در امواج عرضی مانند نور جهت نوسان میدان الکتریکی یکتا نیست و با قطبش تعیین می‌شود. قطبش عمود بر مسیر حرکت موج است. اگر دامنه ی دو مؤلفه ارتعاشی میدان الکتریکی اولیه یکسان واختلاف فاز آن ها π/2  باشد، قطبش دایروی خواهیم داشت. بسته به آن که اختلاف فاز بین مؤلفه‌های قطبش در قطبش دایروی 3π/  یا π/2  باشد دو نوع قطبش دایروی امکان پذیر است:
 
قطبش دایروی راستگرد:  وقتی در جهت عکس انتشار موج به آن نگاه شود     (جهت انتشار عمود بر صفحه به طرف خارج باشد) و جهت چرخش میدان الکتریکی در جهت حرکت عقربه‌های ساعت دیده شود، قطبش را قطبش دایروی راستگرد ‌گویند. در این نوع قطبش اختلاف فاز برابر 2/π3  است.
 
قطبش دایروی چپگرد:  اگر اختلاف فاز بین مؤلفه‌های قطبش ، برابر π/2 باشد، در آن صورت بردار میدان الکتریکی در خلاف جهت حرکت عقربه‌های ساعت خواهد چرخید. (راستای انتشار در جهت عمود بر صفحه و به طرف خارج است) بنابر قرار داد چنین قطبشی را دایروی چپگرد ‌گویند.
 
 
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی