هیجان با نور و لیزر
قطبش خطی (اپتیک محیط های ناهمسانگرد)

 

قطبش خطی
 
می دانیم هنگامی که یک چشمه موج نقطه ای (مثلاً فقط یک تک الکترون اتم هیدروژن برانگیخته)، موج الکترومغناطيسي گسیل میکند  به معنای انتشار ارتعاش میدان الکتریکی و مغناطیسی است. 
اگر هر یک از میدان های الکتریکی یا مغناطیسی را در نظر بگیریم، می توانیم یک صفحه گذرا بر میدان رسم کنیم که به آن صفحه ی نوسان گویند. حال اگر از جلو به این صفحه نگاه کنیم آن را به صورت خطی که حرکت نوسانی هارمونیک ساده  دارد، خواهیم دید و این دقیقاً حالت قطبش خطی است! همان طور که در تعریف قطبش ذکر شد، این خط نشان می دهد که میدان الکتریکی موج مورد نظر چگونه جهت گیری کرده است (و همین طور میدان مغناطیسی که عمود و مرتبط با آن می باشد). حال تصور کنید جهت گیری میدان الکتریکی (یا مغناطیسی) n الکترون که به حالت پایه باز می گردند و موج گسیل می کنند، با صفحه ای که رسم کردیم موازی باشد. در آن صورت میگوییم نور قطبيده خطی است. نوع قطبش نور، مانند ویژگی های نور لیزر، یک ویژگی اساسی است. همان طور که در مورد لیزر عنوان می شود که تمام فوتون ها هم فاز، هم بسامد و هم دامنه اند، در این جا هم می گوئیم همه ی فوتون ها جهت گیری الکتریکی (یا مغناطیسی) مشابه دارند.
 
قطبش خطی.JPG

Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی