هیجان با نور و لیزر
قانون مالوس (اپتیک محیط های ناهمسانگرد)
 
 
قانون مالوس
یک قطبشگر تنها نور با قطبش مشخص را از خود عبور داده و مانع امواج با قطبش های دیگر میشود بنابران نور عبوری از پلاروید، قطبیده است. در صورتیکه بعد از قطبشگر یک تحلیلگر یا به عبارتی یک قطبشگر دیگر قرار دهیم که محور عبور آن دو بر هم عمود باشد، هیچ پرتویی از تحلیلگر عبور نکرده و نوری به چشم شخص نخواهد رسید. اما در حالتیکه این دو راستا با یکدیگر زاویه ی θ بسازند، اندازه ی بردار میدان الکتریکی عبور کرده از مجموعه برابر با E0cosθ خواهد بود.
 
 
 مالوس1.jpg
از سوی دیگر بنا بر تعریف، شدت این موج که کمیتی قابل اندازه گیری است،  با مربع میدان الکتریکی متناسب می باشد. بنابراین طبق قانون مالوس، میتوان گفت که وقتی یک فیلتر قطبنده کامل در مسیر پرتویی از نور قرار می گیرد، شدت نور، I، پس از عبور به صورت زیر محاسبه خواهد شد.
 
مالوس3.jpg
در این رابطه شدت نور پیش از عبور از تحلیلگر را با I0 و شدت آن پس از عبور از تحلیلگر را با I نشان داده ایم.  θi نیز بیانگر زاویه بین جهت قطبش اولیه ی نور و محور فیلتر قطبنده است.
 
مالوس2.jpg
  
قانون مالوس می تواند به خوبی برای تخمین وضعیت نور عبوری از دو قطبشگر در شرایط مختلف نسبت به یکدیگر استفاده شود و اساس طراحی شیر نوری با این روش است.
 

 

Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی