هیجان با نور و لیزر
قانون اسنل (اپتیک هندسی)

 

قانون اسنل
وقتی نور از یک محیط به محیط دیگری وارد مشود، به دلیل اختلاف ضریب شکست دو محیط و سرعت نور در آنها، از مسیر اولیه خود منحرف شده و با یک زاویه جدید در محیط دوم به حرکت خود ادامه میدهد. قانون اسنل رابطه زاوایای نور  را قبل و بعد از ورود به محیط دوم بیان میکند:
قانون اسنل.JPG
این قانون که یک قانون نیمه تجربی بر اساس اصل فرما است اساس انحراف نور در منشور و شکست نور در محیطهای با ضریب شکست متفاوت و کانونی شدن نور در عدسی ها است.

 

 

Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی