هیجان با نور و لیزر
فعالیت نوری (اپتیک محیط های ناهمسانگرد)

 

فعالیت نوری
منظور از فعالیت نوری، تغییر جهت قطبش خطی نور قطبیده در عبور از موادی است که این ویژگی را دارند و به همین دلیل آنها را محیط های فعال اسم گذاری کرده اند. از جمله این محیط ها میتوان به محلول شکر و ساکاروز و امثال آن اشاره کرد. این محلول ها بعنوان یک محیط فعال نوری ، قطبش نور خطی را در جهت عبور از ماده به سمت ساعت گرد و یا پاد ساعتگرد می چرخانند. علت این امر وجود مولکول های مارپیچی داخل این مواد است. این مولکول ها باعث می شود که نور در دایره های راستگرد و چپگرد، سرعت ها یا به عبارتی ضریب شکست های متفاوتی را تجربه کند و در نتیجه نور قطبیده خطی، که می توان آنرا به صورت ترکیبی از دو قطبش راستگرد و چپ گرد تجسم کرد، با سرعت های مختلفی منتشر شده و در خروج از این محیط و هنگام  بازترکیب، به صورت قطبیده خطی در یک جهت دیگر دیده می شوند. مقدار چرخش به جنس ماده و همینطور طول مسیر عبور بستگی دارد.
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی