هیجان با نور و لیزر
فاصله سنجی به روش هندسی (تکنیک)

 

فاصله سنجی به روش هندسی
یکی از روش های اندازه گیری فاصله، روش هندسی است که از روابط ساده هندسی استفاده می کند. شاید ساده ترین مثال این مورد همان روشی است که سربازان برای تخمین فاصله استفاده می کنند. در این شیوه، سرباز بند انگشت دست خود را به قدری مقابل چشم حرکت می دهد تا دکلی که در فاصله دور قرار دارد، به اندازه آن بند انگشت به نظرآید. حال با دانستن ارتفاع دکل و دانستن طول بند انگشت و با استفاده از روابط هندسی تشابه مثلث ها، سرباز می تواند فاصله خود تا دکل مورد نظر را محاسبه کند. این روش به شکل های مختلف تعمیم یافته و کاربرد بسیاری پیدا کرده است. از آنجا که لیزر جهت مندی خوب و واگرایی ناچیزی دارد، می توان از آن برای فاصله سنجی به این روش استفاده کرد. یکی از این روش ها تاباندن نور لیزر به هدف از دو زاویه مختلف است. با دانستن زاویه ها و طول قاعده می توان مثلث را رسم و به فاصله هدف موردنظر دست یافت. یکی دیگر از این روش های هندسی، استفاده از عدسی برای تصویر کردن نقطه در فواصل مختلف است. وقتی که عدسی را برای تصویر کردن نقطه نورانی که لیزر بر روی پرده در فواصل مختلف ایجاد می کند به کار میبریم، اگر نقطه در فاصله خیلی دور باشد تصویر به نظر محوری می آید یعنی تصویر روی محور ایجاد خواهد شد. اما در فواصل نزدیک تر،  تصویر در خارج از محور و با فاصله از آن شکل می گیرد. با اندازه گیری فاصله تصویر تا محور، می توانیم به فاصله هدف تا عدسی دست پیدا کنیم. از آنجا که فاصله تصویر تا محور ناچیز است، در این روش از آرایه خطی CCD استفاده می شود.
 
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی