هیجان با نور و لیزر
سی دی (CD) (ادوات اپتیکی و فوتونیکی)

CDها و DVDها از جمله محیطهای ذخیره ساز کامپیوتری محسوب می شوند. این ذخیره سازها بسیار شبیه صفحه گرامافون عمل می کنند و دارای ساختار خاصی هستند که قابلیت ثبت و ذخیره سازی اطلاعات و همچنین خوانده شدن آنها را توسط کامپیوتر به این ابزار می دهد. همچنین CDها ممکن است قابلیت بازنویسی متعدد داشته باشند. اخیرا انواع جدید و با میزان حافظه ی بسیار بالاتر از CDها به نام Blue-ray نیز مطرح شده اند که البته هنوز عمومیت نیافته اند. در این حافظه ها با استفاده از نوری که طول موج کوتاه تر دارد، فاصله نقاط حاوی اطلاعات کمتر شده است و در نتیجه حجم اطلاعات بیشتر گردیده است. 

 

 
cd.jpg
 

 

CDها از لحاظ نحوه ی عملکرد بسیار شبیه به صفحات گرامافون قدیمی هستند و از شیارهای متحدالمرکزی تشکیل شده اند. با چرخش CD در موقعیتهای مختلف، اطلاعات بر روی  این دایره های متحد المرکز که ترک (track) های اولیه می باشند، به صورت برجستگی و یا فرو رفتگی ثبت می شود و در نهایت با پراشیده شدن نور لیزر از آنها، این اطلاعات خوانده شده و به بیتهای قابل خواندن برای کامپیوتر تبدیل می گردد.

بدلیل وجود همین شیارهای باریک و منظم،  CD در مقابل تابش نور سفید مانند یک توری پراش بازتابی عمل میکند و ما طیف نور سفید را مثل یک رنگین کمان زیبا بر روی سطح آن مشاهده میکنیم.

Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی