هیجان با نور و لیزر
جهتمندی لیزر (لیزر)
 
جهتمندی لیزر
چند ویژگی مهم نور لیزر از جمله تکفامی، همدوسی و  شدت بالا، موجب تمایز عمده آن از سایر منابع نوری گشته است. جهتمندی لیزر نیز یکی از ویژگی‌های مهم آن است و کاربردهای فراوانی دارد. نور چراغ قوه و یا نور لامپ و هر نور دیگری امکان انتشار نور در مسافت طولانی بدون واگرایی را ندارد اما لیزر این امکان را دارد که در فاصله نسبتا طولانی بدون واگرایی انتشار پیدا کند و همین قابلیت منجر به کاربردهای زیادی شده است. کاربردهایی که از جهت مندی نور لیزر استفاده می کنند عمدتا برای ارزیابی تغییرات از راه دور و حسگر های کنترل کننده از راه دور و امثال آنهاست. جهتمندی نور لیزر ناشی از چگونگی تولید آن است. برای تقویت نور در لیزر از دو آینه استفاده شده  که نور بین آنها در رفت آمد است. با این حرکت مداوم بین دو آینه، نور تقویت می شود و واگرایی چندانی نیز ندارد. هر چه نور تکفام تر و همدوس تر باشد، امکان جهت مندی بیشتری را پیدا می کند .

 

Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی