هیجان با نور و لیزر
تجزیه نور (اپتیک هندسی)

تجزیه ی نور
 

منظور از تجزیه نور، تفکیک طول موج های مختلف تشکیل دهنده آن است. بعنوان مثال در تابش نور سفید به یک منشور، طول موج های مختلف، ضریب شکست ها و سرعت های متفاوتی را در طی عبور از منشور تجربه میکنند و در نتیجه ما شاهد تجزیه نور خواهیم بود. علاوه برمنشور، هنگام مشاهده ی یک سی دی و یا شکاف باریک نیز تجزیه ی نور را میبینیم.

cd.jpg
 
 

بطور کلی میتوان گفت که پدیده هایی از قبیل پراش ، تداخل ، شکست و هر پدیده ای که وابستگی طول موجی پیدا  می کند، می تواند باعث تجزیه ی نور بشود. بعنوان مثال پدیده تداخل که تابع طول موج نور است و طول موج های مختلف شرایط تداخلی مختلفی دارند می تواند منجر به تجزیه نور سفید بکار رفته شود و هر طول موج در یک شرایط خاص تداخل سازنده داشته باشد. به همین دلیل است است که در آزمایش حلقه های نیتون با تابش نور سفید، حلقه های رنگارنگ  مشاهده میکنیم. همچنین  برای پراش  و پدیده هایی از این قبیل نیز می توانیم شاهد تجزیه ی نور باشیم مانند رنگ های مختلفی که در تابش نور سفید به سطح یک سی دی یا یک تارعنکبوت دیده میشوند.

برای اطلاعات بیشتر در باره ی تجزیه ی نور توسط منشور، میتوانید به پاشندگی مراجعه  کنید.
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی