هیجان با نور و لیزر
بلورهای مثبت و منفی (اپتیک محیط های ناهمسانگرد)


بلورهای مثبت و منفی

 

میدانیم که در بلور های و شکستی تک محور، سرعت نور در جهت های مختلف یکسان نیست در نتیجه وقتی که یک دسته پرتو به این بلورها میتابد، دو دسته پرتو از آنها خارج میشود چون در این بلورها، از هر سطح موج، دو نوع موج ثانویه هویگنس با یک سطح بیضوی و یک سطح کروی در محیط گسترده می شود که این دو سطح در راستای یک محور با هم مماس هستند. این محور را محور اپتیکی بلور مینامیم.

بلورهای منفی و مثبت 1.jpg
 
 در هر بلور، شعاع موج سطح کروی را شعاع عادی و شعاع موج سطح بیضوی را غیر عادی مینامیم. هم چنین به سطح کروی یک ضریب شکست عادی و به سطح بیضوی در راستاهای متفاوت، ضریب شکست غیر عادی نسبت می دهیم. چون سرعت شعاع غیر عادی نور در امتدادهای مختلف یکسان نیست بنایراین ضریب شکست غیر عادی نیز ثابت نبوده و تابعی از امتداد شعاع می باشد. درصورتیکه سطح بیضوی داخل سطح کروی قرار گیرد به این معناست که در تمام راستاها ضریب شکست عادی که آنرا با nO   نشان می دهند کوچکتر از ضریب شکست غیر عادی یعنی ne باشد (سرعت نور با ضریب شکست رابطه عکس دارد) بلور را مثبت می نامیم و چنانچه سطح کروی در داخل سطح بیضوی قرار گیرد، یعنی ضریب شکست عادی بزرگتر از ضریب شکست غیر عادی باشد بلور را منفی می نامیم. از آنجا که سرعت نور با ضریب شکست رابطه معکوس دارد میتوان گفت در بلورهای مثبت سرعت پرتو عادی بیشتر از پرتو غیرعادی میباشد و در بلورهای منفی عکس این مطلب صادق است.


Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی