هیجان با نور و لیزر
بازتاب و شکست نور (اپتیک هندسی)

بازتاب و شکست نور

 

همه ی ما به طور روزمره با پدیده های بازتاب و شکست نور سر و کار داریم.  قانون اصلی حاکم بر بازتاب و شکست نور، اصل فرما می باشد. مطابق با این اصل، نور در بازتاب یا شکست، از میان تمام مسیرهای ممکن، مسیری را طی میکند که  متناظر با کمترین  و یا بیشترین زمان باشد. بر مبنای این اصل قانون بازتاب بدست میآید که  که بنابر آن، نور با زاویه ای برابر با زاویه میان راستای انتشار پرتو فرودی و خط عمود بر سطح (زاویه ی فرود)، در سوی دیگر خط عمود و در صفحه ی حاوی خط عمود فرضی و پرتو فرودی بازتابیده می گردد. این پدیده را در بازتاب نور از آینه ها و سطوح دیگر مشاهده کرده اید. به همین ترتیب، در پدیده ی شکست نیز نور از همین قانون در انتخاب مسیر تبعیت کرده و قانون اسنل بر این مبنا استوار است. طبق قانون اسنل، زمانی که نور به طور مایل نسبت به خط عمود ،از محیط رقیق به محیط غلیظ وارد شود، دچار شکست شده و به خط عمود نزدیک می گردد. همچنین پرتو نور با ورود از محیط غلیظ به محیط رقیق از خط عمود دور خواهد شد.

                   بازتاب 1.jpg           شکست نور 2.jpg

قوانین بازتاب و شکست پایه و اساس تمام سیستم های اپتیکی می باشند. بر اساس این قوانین می توان شکست نور در منشور، بازتاب از آینه ها، سیستم های اپتیکی، تصویرسازی و بسیاری دیگر از پدیده های اپتیک هندسی را توصیف کرد.

برای مشاهده ی پدیده های بازتاب و شکست میتوان از پرتو جهتمند  لیزر استفاده کرد.

Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی