هیجان با نور و لیزر
آینه کروی (ادوات اپتیکی و فوتونیکی)

 

 

آینه کروی

آینه ها سطوحی صیقلی هستند که به منظور بازتاب نور، از آنها استفاده می شود. به یقین تا کنون  آینه ی تخت را در بسیاری از قطعات و سیستمهای اپتیکی مشاهده کرده اید. آینه ی کروی نیز در زندگی روزمره کاربرد های متعددی دارد. احتمالا با نمونه ای  از این آینه ها به نام آینه ی کوژ (محدب) در آینه ی کناری اتوموبیلها، که میدان دید را وسیعتر می کنند، آشنا هستید. هم چنین آینه ای که جهت اصلاح صورت به کار می رود نیز متعلق به دسته ای دیگر از این آینه هاست که آینه ی کاو (مقعر) نامیده میشوند و تصاویر را درشت تر از معمول نشان می دهند. آینه های مقعر که گود هستند پرتوها را همگرا کرده و دارای خاصیت تصویرسازی می باشند. بر خلاف این آینه ها، آینه های محدب که برجسته می باشند، تصاویر را واگرا کرده و کاربردهای دیگری دارند.  
آینه کروی1.jpg                 آینه کروی2.jpg                    
آینه های کروی در تصویرسازی و ابزارهائی همچون تلسکوپ و سیستمهای اپتیکی  ترکیبی بازتابی و کانونی کننده کاربرد دارند. حسن استفاده از آینه در این است که بازتاب خطای ابیراهی رنگی ندارد و تمام طول موجها تحت زاویه ی یکسانی بازتاب می یابند. البته در مورد عدسی اینگونه نیست یعنی تمام طول موجها با زوایای برابر شکست پیدا نکرده و بسته به طول موج خود، ضریب شکست متفاوتی خواهند داشت. این مزیت نسبی باعث می شود که انتخاب آینه گزینه ی مناسبی برای استفاده در تلسکوپ باشد؛ زیرا در این وسیله، کاهش ابیراهیها مسئله ای بسیار مهم محسوب می گردد. در تلسکوپ معمولاً آینه به صورت یک سهمی ساخته می شود تا ابیراهی کروی آن نیز به طور کامل حذف گردد.
آینه های غیر کروی، غالباً با دست ساخته می شوند. سازندگان این آینه ها به تدریج و با سایش دو قطعه شیشه در نهایت به  انحنای مورد نظر دست می یابند. تستهای مختلفی نیز برای ارزیابی کیفیت و انحنای سطح نیز موجوداند که در کارگاههای ساخت قطعات اپتیکی جهت بهبود کیفیت قطعات به کار می روند.
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی