هیجان با نور و لیزر
آینه تخت (ادوات اپتیکی و فوتونیکی)
  

آینه تخت

 آینه تخت نوعی آینه است که سطح آن تخت بوده و به منظور بازتاب متناظر، بدون تغییر در پرتو فرودی، از آن استفاده می گردد. در واقع تنها اثر یک آینه ی تخت ایده آل، اعمال تغییر در جهت پرتو فرودی است.
بازتاب اینه تخت.jpg
در فرود پرتو نور بر آینه ی تخت، زوایای تابش و بازتابش مطابق با قانون بازتاب رفتار کرده و پرتوهای متناظر زوایای یکسانی را با خط فرضی عمود بر سطح آینه می سازند. لذا در صورتی که پرتوی غیر عمود، تحت زاویه ای خاص به آینه بتابد، پرتو بازتابیده  با زاویه ای معادل با دو برابر این مقدار نسبت به راستای پرتو اولیه، منحرف خواهد شد. این نوع آینه در آزمایشهای بسیاری همچون تداخل سنجی و سایر آزمایشهائی که در خلال انجام آنها نیاز به ایجاد انحراف در راستای انتشار پرتو نور است، مانند آزمایش شاقول اپتیکی، کاربرد دارد. همچنین از این نوع آینه در برخی انواع لیزر، به عنوان آینه ی لیزر استفاده می شود.
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی