کتابخانه مرکزی
پایان نامه های سال 99: طبقه بندی هیدروژئومورفولوژیک رودخانه شور شهریار، تهران
طبقه بندی هیدروژئومورفولوژیک رودخانه شور شهریار، تهران​

چکیده 

در شرایط محیطی مختلف رودخانه ها دارای پیچیدگی و تنوع زیادی هستند و عوامل مختلف طبیعی و انسانی بر رودخانه ها تاثیرگذار بوده و شرایط هیدرومورفولوژیکی آنها را تغییر می دهد. رودخانه ها بطور طبیعی و در طی زمان بستر و کناره های خود را تغییر می دهند اما دخالت های انسانی فرایند تغییرات  را تسریع نموده است.

هدف این مطالعه، ارزیابی کیفیت مورفولوژیکی رودخانه شور (با طول 3.5 کیلومتر واقع در حاشیه غربی ملارد و شهریار) با استفاده از شاخص کیفیت مورفولوژیکی MQI می­باشد.

در این زمینه شاخص کیفیت مورفولوژیکی MQI برای ارزیابی کیفیت مورفولوژیکی جریان رودخانه ها ارائه شده که این روش از دو فاز اصلی و چند فاز فرعی تشکیل شده است. در فاز اول موقعیت طبیعی منطقه و تقسیم بندی بازه ها مورد بررسی قرار می گیرد و در فاز دوم با استفاده از شاخص های مختلف کیفیت مورفولوژیکی رود ارزیابی می شود.

نتایج حاصله بیانگر این است که در بین بازه­ های مطالعاتی بازه شماره ۲ دارای کم­ترین میزان MQI است و همچنین بازه شماره ۵ دارای بیش­ترین میزان MQI است. در واقع، در بازه ها تغییرات قابل ملاحضه در حرکت رسوب وجود ندارد، تغییرات پایدار در رودخانه مشاهده نشده است، بستر­های مصنوعی در بازه ­های مطالعاتی وجود ندارد، دیوارها و سازه ­های حفاظتی در بازه ­ها نیست، چوب­ های بزرگ و سد و یا بندها در بازه ­ها وجود ندارد و ... . به همین دلیل تمامی بازه­ ها دارای امتیاز کم بوده و در طبقه خیلی ضعیف قرارگرفته ­اند. 

کلیدواژه­ ها: کیفیت مورفولوژیکی، هیدروژئومورفولوژیکی، شاخص MQI، طبقه­ بندی رودخانهHydrogeomorphological Classification of Shahriar Shoor River in Tehran​

By: Zahra mohammadi


Abstract


Rivers have great complexity and diversity, and human and natural factors effect on rivers and changes their hydro-morphological conditions. Bed and banks of rivers naturally change over the time, but human intervention has accelerated the process of the changes.

The aim of this study, is to evaluate the morphological quality of the Shoor river (3.5 km length located on the western margin of Malard and Shahriar) using MQI (morphological quality Index).

In this context, MQI (morphological quality Index) are presented to evaluate the morphological quality of the river, which consists of two main phases and several sub-phases. The first phase of this method is providing a general setting of physical conditions and subdividing the river network into relatively homogeneous reaches and in the second phase, the morphological quality of the river is evaluated using different indicators.

The results show that reach 2 has the lowest MQI value among the reaches and also reach 5 has the highest MQI value. In fact, there are no significant changes in sediment movement, no importance changes in the river, no artificial beds, dams, weirs, walls and bank protective structures in the reaches, and so on. Therefore, all reaches have low values and very week morphological quality. 

Key Words: hydro-morphological, morphological quality, morphological quality Index, MQI   ​

اداره کتابخانه مرکزی Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی