کتابخانه مرکزی
پایان نامه های سال 99: بررسی رابطه تطابق هزینه با درآمد و کیفیت سود؛ با تأکید بر نقش کمیته حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ت
بررسی رابطه تطابق هزینه با درآمد و کیفیت سود؛ باتأکید بر نقش کمیته حسابرسی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران​

چکیده

رشد و توسعه اقتصادی کشور، نیازمند تجهیز منابع سرمایه ای و تخصیص بهینه آن به فعالیت­های مولد اقتصادی است و تحقق این امر، نیازمند توسعه بخش مالی اقتصاد و به­ویژه، گسترش بازار سرمایه و در رأس آن، بورس اوراق بهادار می ­باشد. در این راستا، سرمایه­ گذاران به اطلاعاتی نیاز دارند که بر پایه آن، قادر به ارزیابی ریسک ذاتی  و بازده مورد انتظار سرمایه­ گذاری ­های انجام شده و تصمیم ­گیری درباره خرید، نگهداری یا فروش آن باشند. در این راستا، تحقیق حاضر به بررسی رابطه تطابق هزینه با درآمد و کیفیت سود با تأکید بر نقش کمیته حسابرسی در شرکت­ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته و به این منظور اطلاعات 106 عدد از شرکت ­های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1397 با استفاده از روش­ های رگرسیونی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که ارتباطی معنادار و مستقیم بین تطابق هزینه با درآمد و کیفیت سود برقرار است. همچنین کیفیت کمیته حسابرسی موجب تقویت ارتباط مستقیم بین تطابق هزینه با درآمد و کیفیت سود می­ گردد.

کلید واژه ها: تطابق هزینه با درآمد، کیفیت سود، کمیته حسابرسی


The Relationship between Revenue-Expense Matching and Earnings Quality; Emphasizing the Role of Audit Committee in the Companies Listed in Tehran Stock Exchange​


By: Mahdi Zarghampour

Abstract

Economic growth and development of the country requires mobilizing capital resources and their optimal allocation to productive economic activities, and this requires developing the financial sector of the economy and, in particular, expanding the capital market, and above all, the stock exchange. In this regard, investors need information that enables them to assess the inherent risk and expected returns on investments and to make decisions on whether to buy, maintain or sell them.In this regard, this study investigates the relationship between matching cost to revenues and earnings quality with an emphasis on the role of audit committee in listed firms in Tehran Stock Exchange. To accomplish this, the data from 106 firms in Tehran Stock Exchange Tehran during the years 2013 to 2019 were analyzed using regression methods. The results showed that there is a significant and direct relationship between matching costs to revenues and earnings quality. The audit committee quality also reinforces the direct relationship between matching and earnings quality.

Keywords: Matching Costs-to-Revenues, Earnings Quality, Audit Committee​

اداره کتابخانه مرکزی Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی