میزگردها:
 تحلیل موضوعات دارای ابهام در حوضه اقلیم‌شناسی
1.میزگرد بارورسازی ابرها- معایب و مزایا
2.میزگرد بارورسازی ابرها-امکان سنجی اصول و مبانی مکان‌یابی بارورسازی
3.ریز گردها- راهکارها و چالش‌ها(محیط‌زیست، اقلیم شناسان و...
4.آلودگی شهری- چالش‌ها، راهکارها (محیط‌زیست، اقلیم شناسان، کمیته بحران و...)