معاونت پژوهشی و فناوری
  
  
  
پوشه: آیین نامه ها
  
1392/06/12 09:27 ق.ظ
پوشه: طرح هم افزایی دانش
  
1392/07/10 09:42 ق.ظ
پوشه: فراخوان سازمان ها
  
1392/07/23 09:12 ق.ظ
پوشه: فرم ها
  
1392/06/12 09:32 ق.ظ
پوشه: فهرست مجلات مصوب کمیسیون نشریات
  
1393/03/26 10:17 ق.ظ
پوشه: مجلات علمی دانشگاه شهید بهشتی
  
1393/03/26 10:17 ق.ظ
پوشه: نشریات عالی
  
1395/07/28 08:31 ق.ظ
پوشه: همایش ها
  
1392/07/21 02:19 ب.ظ
پوشه: کارنامه پژوهشی
  
1392/07/09 06:24 ب.ظ
پوشه: کفایت دستاورد های علمی رساله دکتری
  
1394/05/18 11:52 ق.ظ
(فایل امتیاز دهی جدید(2.xlsm
  
1394/04/20 09:34 ق.ظ
Agricultural and Biological Sciences.pdf
  
1395/07/28 08:37 ق.ظ
All above.pdf
  
1396/09/22 02:26 ب.ظ
GPU Using.pdf
  
1393/12/19 09:09 ق.ظ
low quality 95-6-1.pdf
  
1395/06/02 03:08 ب.ظ
Mathematics.pdf
  
1395/07/12 10:59 ق.ظ
over all.pdf
  
1395/06/02 03:51 ب.ظ
Presentation1.pdf
  
1396/11/15 10:49 ق.ظ
SBU Cluster Using .pdf
  
1393/12/18 02:56 ب.ظ
SBU_MSRT_Thesis.zip
  
1397/10/11 11:26 ق.ظ
آئین نامه تأسیس واحد‌های پژوهشی.pdf
  
1398/01/28 03:28 ب.ظ
آموزش کلی آیین نامه های دوره تحصیلات تکمیلی 97.pptx
  
1397/07/16 01:42 ب.ظ
آیین نامه بیت.pdf
  
1397/04/03 02:34 ب.ظ
آیین نامه دستورالعمل اجرایی ماموریت های پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی.pdf
  
1397/08/20 02:20 ب.ظ
آیین نامه طرح های درون سازمانی ویژه علوم انسانی.pdf
  
1394/09/18 02:47 ب.ظ
اصالحیۀ دریافت باالسری طرحهای طرحهای منعقده )برونسازمانی( در سال 1396.pdf
  
1396/11/03 02:27 ب.ظ
اطلاعیه کارگاه اموزشی سرمد.pdf
  
1394/02/09 03:11 ب.ظ
اعتبار ویژه 1395.pdf
  
1395/07/06 12:59 ب.ظ
الگوی نگارش رساله با فرمت LaTeX.rar
  
1397/11/03 02:44 ب.ظ
الگوی نگارش رساله با فرمت LaTeX.zip
  
1397/10/11 12:43 ب.ظ
1 - 30بعدی
این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار ایجاد شده است و جهت نگهداری اسناد ایجاد شده است و در این مجموعه سایت ها استفاده می شود.
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی