اعضای پژوهشکده فضای مجازی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته دانشگاهی

عضو هیئت علمی

آدرس ایمیل

@sbu.ac.ir

ریاست پژوهشکده

1

آقای دکتر علیرضا طالب پور ​

(ریاست پژوهشکده)

الکترونیک، پردازش تصویر

دانشکده مهندسی برق-کامپیوتر

 

talebpour

معاون آموزشی پژوهشکده

2

خانم دکتر زیبا اسلامی​

رياضيات دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر​

​​معاون پژوهشی پژوهشکده

3

آقای دکتر سید علی قریشی

مهندسی برق

دانشکده مهندسی برق-کامپیوتر

a_ghorashi

مدیر اجرایی پژوهشکده

4

خانم کینوش عمادی

جامعه شنا سی

 

k.emadi@gmail.com​

گروه پژوهشی امنیت شبکه و رمزنگاری

5

خانم دکتر زیبا اسلامی

رياضيات

دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

 z_eslami

6


آقای دکتر حسین حاجی ابوالحسن


ریاضیات

دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

hhaji

7


 آقای دکتر مقصود عباسپور


مهندسی کامپیوتر، سخت افزار

دانشکده مهندسی برق-کامپیوتر

 maghsoud

8

خانم دکتر فرخ لقا معظمی ( مدیر گروه)

ریاضی​، رمز و ترکیبات

پژوهشکده فضای مجازی

 f_moazemi

​9 ​آقای دکتر هادی سلیمانی ​علوم کامپیوتر ​پژوهشکده فضای مجازی ​h_soleimany@sbu.ac.ir

گروه پژوهشی فناوری انتقال محتوا

10

آقای دکتر سیدعلی قرشی

(مدیر گروه)

مهندسی برق

دانشکده مهندسی برق-کامپیوتر

 a_ghorashi

11


آقای دکتر محسن ابراهیم مقدم


مهندسی کامپیوتر، نرم افزار

 

دانشکده مهندسی برق-کامپیوتر

 m_moghadam

12

خانم دکتر سمیه تیمار چی

مهندسی کامپیوتر،  معماری کامپیوتر

دانشکده مهندسی برق-کامپیوتر

 s_timarchi

13


آقای دکتر سید محمد سجاد صد​وق


مهندسی برق مخابرات

دانشکده مهندسی برق-کامپیوتر

 h-sadough

14

  آقای دکتر علیرضا طالب پور

الکترونیک، پردازش تصویر

دانشکده مهندسی برق-کامپیوتر

 talebpour

15

آقای دکتر محمود فضلعلی

معماری کامپیوتر

دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

fazlali

16


آقای دکتر علی نادیان قمشه ( مدیر گروه)


مهندسی برق، الکترونیک

پژوهشکده فضای مجازی

 a_nadian

​17 ​آقای دکتر احمد محمودی ازناوه​ ​مهندسی کامپیوتر، معماری کامپیوتر ​پژوهشکده فضای مجازی ​a_mahmoudi@sbu.ac.ir​

گروه پژوهشی مدیریت و حقوق فضای مجازی

17 آقای دکتر یوسف قاسمی
حقوق دانشکده حقوق​
youssef.ghassemi@u-psud.fr ​

18

آقای دکتر اصنافی​

علم اطلاعات و دانش شنا سی

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

 a_asnafi

19


آقای دکتر باقر انصاری


​حقوق خصوصی

دانشکده حقوق

b_ansari

20

خانم دکتر ​میر دهقان

زبان شنا سی همگانی

دانشکده ادبیات

m_mirdehghan

21

خانم دکتر الهه همایون والا

مهندسی کامپیوتر

پژوهشکده​ فضای مجازی

e_vala

​22​ آقای دکتر صدرا احمدی مهندسی ​فناوری اطلاعات ​پژوهشکده فضای مجازی ​sa_ahmadi@sbu.ac.ir


 

 
 
Pages​​​​​​​​​