دانشگاه شهید بهشتی

سازماندهی کتب اهدایی از سوی دو واقف خیر به کتابخانه

تاریخ انتشار: 1397/10/09 01:45 ب.ظ

کتب اهدایی از سوی دو واقف خیر کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید بهشتی (مرحوم دکتر احمد بیرشک و مرحوم دکتر خسرو بهرون) از سوی مسئولین اداره موزه و مرکز اسناد تفکیک و در دو بخش دوگانه سازماندهی شد. شایان ذکر است در این اقدام، کتب خاص و امضا شده از سوی ایشان جهت نگهداری در مرکز موزه جداسازی شد.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: وقف
منبع خبر کتابخانه مرکزی
تعداد مشاهده: 212
اخبار : سازماندهی کتب اهدایی از سوی دو واقف خیر به کتابخانه
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی