دانشگاه شهید بهشتی

‌معرفی کتاب به‌سوی دانشگاه با‌فضیلت

تاریخ انتشار: 1397/07/25 08:26 ق.ظ
 
 finall.gif
 
به‌سوی دانشگاه با‌فضیلت
نوشتۀ جان نیکسون
ترجمۀ دکتر بختیار شعبانی‌ورکی و همکاران
چاپ اول: 1397، 249 صفحه، قیمت: 200،000 ریال

کتاب به‌سوی دانشگاه بافضیلت کوششی است برای تأکید بر دیدگاه‌هایی دربارۀ اهمیت اخلاق در آموزش عالی. این کتاب نقش اخلاق در آموزش عالی را، با‌توجه‌به گسترۀ فعالیت‌های دانشگاهی و نیز نقش کلیدی آن در جامعۀ معاصر، در دو سطح نظریه و عمل بررسی کرده است و بر ضرورت تبلور ارزش‌های اخلاقی در همۀ فعالیت‌های دانشگاهی تأکید می‌کند. نکته‌های شاخص این اثر عبارت‌اند از: آزردگی از اخلاق سوداگرانه و تأکید بلامنازع بر بازاری‌‌کردن و کالایی‌‌شدن خدمات دانشگاه‌ها؛ برتری وظیفۀ اداری و حاکمیت نوعی نیاندیشندگی در عمل دانشگاهیان. این کتاب مجالی فراهم می‌کند تا دربارۀ جوانب اخلاقی عملِ دانشگاهی تأمل کنیم و در هر فصل، با طرح پرسش‌هایی به ما امکان می‌دهد، متناسب با موقعیت و بافت اجتماعی و سیاسی و فرهنگی خویش دربارۀ تدریس و پژوهش و همکاری‌های دانشگاهی‌مان بازاندیشی کنیم و در تهذیب آن‌ها بکوشیم. ترجمۀ این کتاب به زبان فارسی نیز با نظر به این دغدغۀ ملی و انسانی و جهانی انجام شده است. این کتاب را برخی از اعضای فعال انجمن فلسفۀ تعلیم‌و‌تربیت ایران، با موافقت مؤسسۀ انتشاراتی راتلج و نویسندۀ کتاب، آقای دکتر جان نیکسون، و با تصویب دبیرخانۀ شورای عالی انقلاب فرهنگی، به فارسی برگردانده‌اند.
 
 این کتاب در نه فصل تدوین شده است: فصل نخست به دانشگاه‌ها و جامعۀ مدنی؛ فصل دوم به دانشگاه‌ها به‌مثابه مراکز یادگیری؛ فصل سوم به دانشگاه‌ها به‌مثابه فضا‌های تأملی؛ فصل چهارم به صداقت :دقت و خلوص؛ فصل پنجم به احترام: توجه و صداقت؛ فصل ششم به اصالت: شهامت و شفقت؛ فصل هفتم به بزرگ منشی: خودگردانی و پروا؛ فصل هشتم به رابطه‌های فضیلت و فصل نهم به موسسه‌های بافضیلت می‌پردازد.
 
 

 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر مرکز نشر آثار علمی دانشگاه
تعداد مشاهده: 834
اخبار : ‌معرفی کتاب به‌سوی دانشگاه با‌فضیلت
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی